Skoči na glavno vsebino
+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

KARITAS – POKLONI ZVEZEK

V šolskem letu 2021/2022 smo se odločili da bomo ponovno pristopili k sodelovanju s Slovensko Karitas v okviru katere poteka tudi zbiranje zvezkov. O tem bodo obveščeni starši naših otrok. Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje. Naš namen je krepiti čut za solidarnost že pri naših najmlajših, saj vsako dobro delo šteje.

Hvala v imenu otrok, ki si nakupa zvezkov ne morejo privoščiti.

Popestrimo šolo 2016-2021

Z novim šolskim letom 2021/2022 se v septembru 2021 program zaključuje. Program je omogočal resorje za izvajanje dejavnosti izven rednega izobraževalnega programa. V okviru programa se je pripravljalo številne tedenske dejavnosti, kot je npr. šolski časopis, računalniško opismenjevanje, debatni klub, raziskovalne naloge, pomoč pri drugih dejavnostih, kot na primer kolesarski izpit, natečajih in še kaj.

Te dejavnosti omogočajo spoznavanje sodobnih tehnologij, soočanje z različnimi izzivi, s katerimi učenci krepijo kritično razmišljanje, reševanje problemov in timsko delo. Poudarek smo dali tudi povezovanju z okoljem. Multiplikator bo še v septembru učencem nudil individualno in skupinsko učno pomoč, pomoč pri pripravi seminarskih nalog in pri razlagi učne snovi.

Mednarodni projekt Erasmus+ KA229

Projekt ima naslov TAG – Mesto iger. Partnerske šole v projektu so: šola iz Španije, Grčije, dve šoli iz Turčije, OŠ Puconci in koordinirajoča šola iz Nemčije. Projekt je potrjen za obdobje od septembra 2019 do avgusta 2021, ki pa je v decembru 2021
zaradi epidemičnih razmer podaljšan do avgusta 2022.

Načrt mednarodnih izmenjav v šolskem letu 2021/2022 je naslednji: februarja 2022 je gostiteljica šola iz Španije,
marca 2022 šola iz Turčije, aprila OŠ Puconci in maja 2022 šola iz Grčije.

Skupno število udeležencev v projektu znaša 1350, starost vključenih otrok in učencev pa od 5 do 10 let. Tri temeljna področja, ki jih bomo z metodo igre obravnavali so pismenost, matematika in naravoslovje.

Cilj projekta je prenos pridobljenega znanja v projektu v življenje posameznika ter poiskati ustrezno igro iz nabora, ki posameznika vodi do znanja. Dejstvo je, da igra spodbuja otrokovo motivacijo za učenje ter da so otroci sposobni prenesti naučeno znanje v svoje življenje.

 

Spletna stran: http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-2/strateska-partnerstva-na-podrocju-solskega-izobrazevanja/

Program NEON – Varni brez vrstniškega nasilja

This image has an empty alt attribute; its file name is neon.jpgIzkušnje nasilja nad vrstniki so realnost za pomemben delež otrok in mladostnikov tudi v Sloveniji. Posledice nasilja in zlorabe negativno vplivajo na otrokovo fizično in psihično počutje ter njegovo telesno in duševno zdravje.

Te posledice lahko zelo grobo »posežejo« v otrokov osebnostni razvoj, medosebne odnose, možnosti za šolanje, ustvarjanje. Projekt je bil oblikovan kot eden od odgovorov na aktualno problematiko nasilja nad vrstniki. Oblikoval ga je ISA institut na podlagi rezultatov različnih raziskav, preteklih izkušenj dela z izvajanjem primarno preventivnih aktivnosti in upoštevaje kriterije, ki veljajo za učinkovite primarno preventivne programe.

Učinkoviti programi so tisti, ki krepijo varovalne dejavnike otrok (socialne in čustvene kompetence, znanja in veščine za samozaščitno ravnanje, podporno socialno mrežo, pozitivno samopodobo in zaupanje vase …), neselektivno zajamejo veliko število otrok in mladih, informirajo, ozaveščajo in aktivno vključujejo tudi odrasle, z aktivnostmi začenjajo že v predšolskem obdobju, so procesno naravnani in zagotavljajo prakticiranje, ponovitve ter nadgradnjo znanj in veščin.

Aktivnosti bomo v šolskem letu 2020/2021 izvajali v vseh 3. razredih na centralni in podružničnih šolah.

Prva zaposlitev 2019

NINA LOVENJAK   Jasmina Žohar

Učitelj začetnik (učitelj razrednega pouka) bo z neposrednim delom v oddelku spoznaval vzgojno izobraževalno delo v šoli.

NAČRT USPOSABLJANJA:

 • Pridobivanje izkušenj za izvajanje rednega, dopolnilnega in dodatnega pouka ter pouka fakultativnih predmetov;
 • pridobivanje izkušenj za izvajanje interesnih dejavnosti (krožki in druge dejavnosti po delovnem programu);
 • izvajanje dejavnosti in sodelovanje pri športnih dnevih, kulturnih in naravoslovnih dnevih;
 • vodenje samostojnega učenja učencev;
 • izvajanje varstva učencev v jutranjem in popoldanskem času;
 • vodenje rekreativnih odmorov;
 • izvajanje dežurstev za vozače in čakajoče na izbirne predmete;
 • spremljanje učencev pri kosilu in vodenje v prostem času v zavodu;
 • sodelovanje z občino, krajevno skupnostjo, podjetji in društvi ter drugimi združenji v šolskem okolišu;
 • izpolnjevanje predpisane pedagoške dokumentacije in vodenje zapiskov o opažanjih pri učencih;
 • organiziranje in sodelovanje pri organiziranju prireditev, akcij, tekmovanj in drugačnih srečanj v zavodu ali zunaj njega ter spremljanje in varstvo učencev na prireditvah;
 • seznanitev s pedagoško dokumentacijo, internimi akti zavoda;
 • poznavanje ustavne ureditve Republike Slovenije in človekovih ter otrokovih pravic in temeljnih svoboščin;
 • poznavanje predpisov, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja;
 • izobraževanje in opravljanje preizkusa za varno opravljanje dela in varstva pred požarom;
 • seznanjenje z načrtovanjem organizacije in izvedbe izobraževalnega programa;
 • seznanjanje z različnimi metodami in oblikami vzgojno-izobraževalnega dela;
 • poglabljanje specialne didaktike na področju, za katerega se kandidat usposablja, vključno z oblikovanjem podrobnega letnega načrta dela, pripravo učne ure in njeno izvedbo;
 • pridobivanje izkušenj pri vzpostavljanju dobrih človeških in delovnih odnosov z učenci, sodelavci, starši in drugimi udeleženci vzgojno – izobraževalnega procesa;
 • pridobivanje izkušenj pri razvijanju skupinske dinamike, komunikacije in pri izvajanju metod in oblik dela ter pri uporabi didaktičnih pripomočkov;
 • poglabljanje znanj o napredku učenca (formativno spremljanje);
 • poglabljanje znanj o preverjanju, ocenjevanju;
 • poznavanje nalog razrednika, pripravi roditeljskega sestanka in drugih oblik sodelovanja s starši;
 • samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem pri raziskovalnih nalogah.

 

Kandidat bo v okviru individualnega dela z učenci oz. v manjših skupinah izvajal aktivnosti učenje učenja, kjer bo učence učil različnih strategij učenja, jih usmerjal v aktivnejšo izrabo prostega časa, razvijal samostojnost.

Pozornost bo dajal na socialno in čustveno opismenjevanje zaradi dobre vključenosti učencev, ki je eden ključnih varovalnih dejavnikov duševnega zdravja in temelj zadovoljstva z življenjem in v njem. Skrbel bo za miselno spodbudo ter psihološko varno in sproščeno vzdušje v razredu.

Skrbel bo za povezovanje staršev s šolo.

Z učenci razredne stopnje bo izvajal računalniške urice, v podporo in razvoju digitalne pismenosti, saj je potrebno učence navajati na delo z računalnikom in pravilno rabo le- tega.

V okviru pouka bo dodatna vrednost razrednim učiteljicam pri športu in drugih dejavnostih, kjer bo še posebej nudil pomoč učencem s posebnimi potrebami, gibalno oviranim učencem, ki nimajo spremljevalca.

Vključeval se bo k dejavnostim kolesarskega izpita in varne vožnje, sodeloval na plavalnem tečaju.

Posebna pozornost bo namenjena pomoči učencem Romom in izvajanju različnih delavnic v okviru uspešne socializacije Romov.

Sodeloval bo pri delu šolskega eko vrta in tako pri učencih in zaposlenih vzpodbujal okoljsko vzgojo.

Skrbel bo za prometno varnostno vzgojo na šoli in se povezoval z zunanjimi institucijami na področju varnosti.

Ažuriral in posodabljal bo spletno stran šole in skupaj z učenci izdelal spletni časopis.

V okviru počitniških dejavnosti bo izvajal različne ustvarjalne delavnice, sodeloval bo na plavalnih uricah ter na delavnicah na mednarodnem taboru, ki ga izvaja šola (Bogastvo narave za danes in jutri) kjer bodo učenci ob praktičnem delu in raziskovanju preživljali čas v naravi ter razvijali kompetence  sporazumevanja, socialne in državljanske kompetence, matematične, digitalno pismenost, okoljsko naravnanost.

Glede na predvideni časovni okvir projekta – 7 mesecev bo učitelj začetnik dobil mentorja. Ta oseba bo tudi njegov mentor pri nastopih za strokovni izpit.

Učitelj začetnik bo:

 1. mesec: spoznaval učence in delo v oddelku ter šolo kot celoto
 2. mesec: se bo samostojno vključeval v dejavnosti oddelka, šole, svetovalne službe
 3. mesec: samostojno izvajal dela učitelja razrednega pouka
 4. mesec: samostojno izvajal dela učitelja razrednega pouka in podaljšanega bivanja
 5. mesec: samostojno izvajal dela učitelja razrednega pouka in podaljšanega bivanja ter izvajal nastope za strokovni izpit
 6. mesec: samostojno izvajal dela učitelja razrednega pouka in podaljšanega bivanja ter izvajal nastope za strokovni izpit
 7. mesec: samostojno izvajal dela učitelja razrednega pouka in podaljšanega bivanja

 

 

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.”

React-EU – IKT za VIZ

Opis

Program React-EU – IKT za VIZ je namenjen nadaljnji podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt bo podprl hibridno izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na lokacijah VIZ.

 

Podatki o programu: https://www.arnes.si/react-eu-ikt-za-viz/

 

Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

 

 

GOR PA DOL PO PÜJCOVON VARAŠE

GOR PA DOL
PO PÜJCOVON VARAŠE
https://www.youtube.com/watch?v=idr8oru12-s&feature=youtu.be

Gor pa doj po Püjcovon varaše – turistična naloga za 33. državni festival Turizmu pomaga lastna glava

Na letošnji 33. državni festival Turizmu pomaga lastna glava, ki je razpisan na temo Turistični spominek mojega kraja, smo prijavili turistični proizvod »Gor pa doj po Püjcovon varaše«.

Za program in izvedbo turističnega proizvoda, so se člani turističnega podmladka odločili na podlagi lanskoletne izkušnje ter želje po vključitvi turističnega proizvoda v lokalno okolje. Vsebino programa si lahko preberete v raziskovalni nalogi.

Hkrati pa vas vabimo, da nas in naše celoletno delo podprete z obiskom v torek, 16. 4. 2019, v Murski Soboti, v trgovskem centru Mercator, Plese 1, med 14. in 18. uro. Obiska vam ne bo žal, saj boste lahko na naši stojnici poizkusili lokalne dobrote ter si domov odnesli še kakšen spominek.

Učenci turističnega podmladka OŠ Puconci z mentorji

Turistična raziskovalna naloga: Gor pa doj po Püjcovon varaše

(več …)

Projekt Pot do lokalne hrane


Projekt: Pot do lokalne hrane na OŠ Puconci

Na OŠ Puconci smo se z velikim veseljem vključili v projekt Pot do lokalne hrane. Zavedamo se, da je izobraževanje in ozaveščanje ljudi, predvsem pa otrok ključnega pomena za izboljšanje stanja v našem okolju in tudi širše. Vse premalo se zavedamo, da smo odvisni od narave, ki pa jo žal neizmerno izkoriščamo, pri tem pa ne mislimo na naše nadaljnje rodove.

Vse preveč razmišljamo materialno, le da je poceni, da je hitro, čim enostavneje in mislimo, da je za nas in naše otroke tako najbolje oz. lahko bi tudi rekli, da sploh ne razmišljamo.

Žal pa je to vse do takrat, ko se nam narava, mati Zemlja ne upre, ko vse pogosteje zbolevamo za različnimi boleznimi in ravno zato smo  vrtci in šole ključnega pomena pri ozaveščanju zdravega načina življenja. Veseli smo, da smo velikokrat del dobrih projektov in s tem pridobivamo veliko dodano vrednost, posledično se tudi materialni pogoji izboljšujejo in s tem raste kvaliteta našega dela oz. življenja na sploh.

Najpomembnejša pa je jasna in poštena namera v projektu in vedno znova si želimo, da bi projekt živel še naprej, ne samo v času njegovega trajanja.

Na naši šoli, OŠ Puconci, bomo vsa ta znanja širili in jih iz leta v leto predajali novim generacijam, ter njihovim staršem, starim staršem, kakor tudi širši lokalni skupnosti.

Na naši OŠ že od nekdaj razvijamo ljubezen in spoštovanje do narave. To zelo dobro dokazuje naša šolska okolica, tako matične šole kakor tudi podružničnih šol.

S ponosom vas vabimo, da se sprehodite okrog naše šole, kjer boste uživali ob Eko učilnici, šolskem Eko vrtu, ki je zgrajen po principu permakulture, pa naš hotel za žuželke, kompostniki, leseni zbiralniki deževnice s strehe, občudujete lahko medoviti vrt, čebelnjak, sadovnjak, našo njivo, na kateri je letos bila posejana ajda, visoke grede ob jedilnici in šolski kuhinji,  čutna pot v obliki rožice z učilnicami na prostem,  v bližini pa je veliko možnosti za igre na različnih igriščih in zunanjih napravah.

Zelo veseli smo materialnih pridobitev, ki je dvigujejo nivo kvalitete našega poučevanja in bivanja v naši šoli. To so:

Učilnice na prostem ter številne klopi, ki so popestrile in obogatile naš pouk, ter preživljanje prostega časa v okolici šole. Bivanje na prostem, na svežem zraku, se je izjemno povečalo, na obrazih učencev je videti zadovoljstvo in radost ob druženju s prijatelji, sošolci. Vsekakor je to izjemna naložba v prihodnost in zdravje.

Iz jedilnice in šolske kuhinje krasijo pogled visoke grede. Pogled na zelišča, zelenjavo, ki jo z veseljem uporabijo naši kuharji, ko se dnevno trudijo pripravljat zdrave obroke za nas, so kot čudovita slika.

Čutna pot v obliki rožice,k i so jo pomagale zgraditi pridne roke naših učencev, sedaj krasi šolsko dvorišče, ter nas vedno znova opominja, da imamo več čutil, kot se jih zavedamo in v tem hitrem tempu življenja vse premalo občutimo.

Ob naši eko učilnici smo postavili lesene zabojnike za shranjevanje orodja in materialov potrebnih za delo na vrtu, hkrati pa nam služijo še kot klopi za počitek, pouk in druženje ob šolskem vrtu.

Sušilnica za sadje, zelišča in zelenjavo je postavljena v sami eko učilnici in nam služi za redno sušenje jabolk s šolskega sadovnjaka, ter zelišč, katerih vzgojimo na šolskem vrtu izjemno veliko. Uporabljamo jih pri zeliščnem krožku za različne izdelke, med drugim radi pripravimo zeliščne čaje in namaze ob različnih priložnostih in dogodkih na naši šoli, občasno tudi pri šolski malici.

Omeniti moramo da je izjemna pridobitev tudi bakren destilator za zelišča, s katerim učimo in demonstriramo, kaj vse nam rastline lahko dajo in na kakšne načine produkte iz destilatorja lahko uporabljamo. To so seveda eterična olja in hidrolati.

Ob šoli leži tudi šolska njiva, ki je vsako leto zasajena z drugimi žiti ali poljščinami. Letos je na njivi bila zasejana ajda.  Ob tem se nam je zdelo  pomembno, da učenci spoznajo kako pridemo do moke in smo zato kupili mali električni mlin na kamen.

Letos je zelo bogata letina in tudi naš sadovnjak je bogato obrodil, zato smo želeli pokazati na kakšne  načine lahko shranimo ali predelamo jabolka. Iz obranih jabolk smo naredili krhlje, pripravili jabolčni kis, iztisnili sok, skuhali kompot, ter pripravili različna peciva.

Seveda so se v projektu Pot do lokalne hrane izvedle tudi številne delavnice, ki so nam vsem dale bogate izkušnje in znanja, z njimi bomo lažje dosegali cilje na večih  področjih.

Pri omenjenem projektu so sodelovali učenci od 1. do 9. razreda, učitelji, tehniški kader, zunanji sodelavci, starši, stari starši ter širša lokalna skupnost.

Delavnice:

Dan Zemlje, 19.4.2018, 1. -5. razred skupaj s starši in starimi starši:

 1. NARAVA – SEME IN KALITEV,
 2. VISOKE GREDE – POLNJENJE PO NAČELIH PERMAKULTURE,
 3. MEDOVITI VRT,
 4. SKRB ZA OKOLJE – IZDELOVANJE NAKUPOVALNE VREČKE,
 5. GIBANJE V NARAVI – RAVNOTEŽJE,
 6. USTVARJAMO Z NARAVNIMI MATERIALI – LANDART,
 7. KULINARIČNA DELAVNICA – ZELIŠČNI ČAJI IN NAMAZI.

 

Pri spoznavanju okolja je bila izvedena delavnica:

 1. REZANJE SADNEGA DREVJA.

 

Pri podaljšanem bivanju smo izvedli:

 1. SPOZNAVANJE RASTLIN V ŠOLSKEM VRTU IN IZDELOVANJE HERBARIJA.

 

Naravoslovni dan za 6., 8., in 9. razrede, 7.5.2018, je obsegal:

 1. UČNI VRT IN SAJENJE: ČIŠČENJE GRED NA ŠOLSKEM EKO VRTU IN SAJENJE SADIK IZ DNEVA ZEMLJE, ZASADITEV VISOKIH GRED IN VRTA,
 2. MEDOVITI VRT, OKOPAVANJE, SAJENJE IN SPOZNAVANJE MEDOVITIH RASTLIN,
 3. PREDAVANJE: KORISTNE ŽUŽELKE V VRTU,
 4. PREDAVANJE: NAŠA SUPER HRANA – LOKALNA HRANA, ZAKAJ JE POMEMBNO KUPOVATI LOKALNO HRANO?, SPOZNAVANJE ZAŠČITENE GEOGRAFSKE OZNAČBE, EKO (PTUJSKI LÜK , ŠTAJERSKO PREKMURSKO BUČNO OLJE, DIŠI PO PREKMURJU,…),
 5. ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG – MOBILNA BOSA HOJA-ČUTNA POT, KNAJPANJE Z VODO, SPOZNAVANJE ZELIŠČ, ZELENI RAZISKOVALCI IN ZELIŠČNI DETEKTIV,
 6. JOGA ZA OTROKE.

 

Za naravoslovni dan za učence od 1. – 5. razreda, 15.5. 2018, smo izbrali:

 1. PREDAVANJE: POT DO LOKLANE HRANE,
 2. PTUJSKI LÜK,
 3. JOGA ZA OTROKE,
 4. BOSA HOJA, ČUTNA POT IN ZELIŠČA,
 5. PITNIKI ZA PTICE,
 6. PREHRANSKA PIRAMIDA,
 7. TABLICE ZA OZNAČEVANJE NA VRTU,
 8. ČEBELAR, PREDAVANJEN O ČEBELAH.

 

Tehniški dan, 1.-9. razreda, 15.9. 2018 v sodelovanju s širšo lokalno skupnostjo.

 1. ŠOLSKI EKO VRT: – UREJANJE GREDIC, POBIRANJE PRIDELKOV, REZANJE ZELIŠČ ZA SUŠENJE, POBIRANJE SEMEN,
 2. ŠOLSKA EKO UČILNICA: – REZANJE JABOLK ZA SUŠENJE V SUŠILNICI (KRHLJI), DESTILACIJA ZELIŠČ (HIDROLAT IN ET. OLJA), SPOZNAVANJE RAZLIČNIH ŽIT IN MLETJE V MOKO V GOSP. EL. MLINU NA KAMEN, PRIPRAVA JABOLČNEGA KISA,
 3. SADOVNJAK, NABIRANJE IN SHRANJEVANJE JABOLK,
 4. POSLIKAVA KAMNOV – KAMNITA REKA,
 5. ČUTNA POT – NAŠA ROŽICA, IZDELAVA IN POLNJENJE RAZLIČNIH NAR. MATERIALOV, SPOZNAVANJE RAZLIČNIH ČUTIL SKOZI IGRO V NARAVI (TIP, VOH, OKUS, SLUH, VID),
 6. TOKOKROG VODE, VARČEVANJE Z VODO,
 7. OBISK CEROP-A V PUCONCIH, LOČEVANJE ODPADKOV,
 8. IZDELAVA SEDEŽNIH GARNITUR IZ PALET, ODPADNO JE UPORABNO,
 9. URBANI ŠPORTI,
 10. ŠPORTNE AKTIVNOSTI, NAMIZNI TENIS IN BADMINTON,
 11. KULINARIČNA DELAVNICA, ZELIŠČNI NAMAZI IN ČAJI,
 12. SI: RAZSTAVA ZELENJAVE, FOTOGRAFIJ, POKUŠINA, PREIZKUŠANJE DIGITALNE IGRICE, KI JE NASTALA V PROJEKTU.

 

Kot lahko razberete smo izvedli številne delavnice in ob njih dosegli različne cilje, ter s tem pridobili neprecenljive, bogate izkušnje, ki jih bomo lahko po svojih najboljših močeh  v življenju s pridom uporabljali. Želimo, da se vedno znova spomnimo, da nam narava daje življenje. In zato jo moramo spoštovati, ohranjati, jo čuvati in neizmerno imeti radi.

Hvala ti mati Zemlja.

 

Iz zemlje ženejo kali,

v soncu svetlem plod zori,

Sonce ljubo, Zemlja draga

za darove Vama hvala.

 

Mentorica: Iva Kosednar


 

Kot partner v projektu smo z nosilcem projekta Skupina vrtovi panonski z.o.o. uspeli na javnem pozivu LAS GORIČKO 2020.

Projekt z imenom POT DO LOKALNE HRANE nam je prinesel nadgradnjo zunanje okolice centralne šole z izdelki iz lesa (letne učilnice, zunanje klopi, vrtne garniture, visoke gredice,…) ter določene aparature, ki nam bodo popestrile pouk (električni mlin na kamen, destilator, sončna sušilnica).

 V okviru projekta tako dobimo povrnjenih 85% neto vrednosti investicije in sicer je to 7.097,50 evra.


A3 – plakat ESRR LAS Goričko 2020 POT DO LOKALNE HRANE


(več …)

Dostopnost