Mednarodni tabor Bogastvo narave za danes in jutri

Mednarodni tabor »Bogastvo narave za danes in jutri« organizira OŠ Puconci skupaj z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije s sedežem v M. Soboti, ki je že kar nekaj letna tradicija. Odvijal se bo po zaključku šolskega leta, zadnji teden v mesecu juniju.

Namenjen je učencem od 6. do 9. razreda. Pod vodstvom različnih mentorjev se na taboru prepletajo vsebine, ki se navezujejo na okolje, zdrav način življenja, energijo, ohranjanje naše dediščine, naravoslovje in tehniko. Pri vsem tem smo več ali manj osredotočeni na domačo pokrajino, našo občino in Krajinski park Goričko. Poleg naših učencev se ga redno udeležujejo tudi osnovnošolci iz Hrvaške, Madžarske, Avstrije ter drugih osnovnih šol po Sloveniji, kateri imajo tako možnost pridobivati nova znanja in izkušnje, se sprostiti in sklepati nova prijateljstva.

Spletna stran: http://bogastvonarave.splet.arnes.si/

Rastem s knjigo

je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, ki ga pripravljajo Javna agencija za knjigo RS, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Združenje splošnih knjižnic ob podpori Zavoda RS za šolstvo, Društvo šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvo slovenskih pisateljev v sodelovanju s splošnimi in
šolskimi knjižnicami. S projektom skušamo učence motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev in jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. V
okviru projekta bodo učenci 7. razreda obiskali Pokrajinsko in študijsko knjižnico v Murski Soboti. Ob obisku bo vsak sedmošolec dobil svoj izvod knjige Vinka
Mőderndorferja Jaz sem Andrej. Začetek izvajanja projekta je 2. november 2021, obisk knjižnice pa načrtujemo v aprilu 2022.

Spletna stran: https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/

Projekt »Šolski EKO vrtovi«

Projekt »Šolski EKO vrtovi«

Šolski EKO vrt je sodoben učni pripomoček in čudovita popestritev šolske okolice ter zanimiv učni poligon za otroke – spoznavanje rastlin, pridelkov, vrtnih prebivalcev, procesov v naravi, kot tudi rokovanje z orodjem in zemljo.

Zraven šole stojijo EKO učilnica, permakulturni vrt, visoke grede, čutna pot, učilnice na prostem, sadovnjak, njiva in čebelnjak. Tudi podružnični šoli Mačkovci in Bodonci ter vse enote vrtcev gojijo ljubezen do narave na svojih vrtovih. Z novimi znanji želimo našim učencem privzgojiti ljubezen in skrb do narave s pravilnimi pristopi, od semena do pridelka na ekološki način. Z urejenim šolskim vrtom pripomoremo k ozaveščanju učencev, staršev in občanov za varovanje okolja in zdrav način življenja.

Spletna stran: http://www.solskiekovrt.si/

Projekt OBJEM (Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli)

Izjava o sofinanciranju: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava na spletno stran projekta OBJEM poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-objem

V projekt smo vključeni od šolskega leta 2017/2018 in traja 5 let. Namenjen je razvoju inovativnih učnih okolij in oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, predvsem na področju sporazumevalne zmožnosti – bralne in kulturne pismenosti. V okviru projekta je naša šola vključena v sklop “Bralna pismenost in razvoj slovenščine”. Bralna pismenost je osnova vseh drugih pismenosti in ima bistven pomen pri mišljenju in učenju. V projekt so vključena vsa predmetna področja, v ospredju je učenec, razvijanje motiviranosti za branje, bralnih veščin, zmožnosti (kritičnega) razumevanja prebranega. S projektom želimo doseči, da bi branje postalo vrednota.

V tem šolskem letu bomo nadaljevali z osnovnimi cilji projekta OBJEM, dejavnosti bomo podkrepili z medpredmetnim povezovanjem in s sodelovanjem s šolsko knjižnico pri pouku. Učitelji, člani šolskega razvojnega tima, se bodo udeleževali usposabljanj, ki jih bo nudil ZRSŠ v okviru projekta, izvajali bodo kolegialne hospitacije ter pridobljeno znanje in izkušnje prenašali na ostale strokovne sodelavce.

Kaj je naš cilj?

Razviti in preizkusiti tiste pedagoške strategije/pristope in pedagoške prakse, ki bodo  tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k dvigu splošnih kompetenc učencev, še posebej na področju bralne  pismenosti.

Naše naloge in cilji so:

 • razvijati inovativna učna okolja, ki omogočajo dvig splošnih in specifičnih kompetenc učencev, ki jim zagotavljajo uspešno vključevanje v družbo ter kasneje posredno tudi na trg dela,
 • razvijati in preizkusiti didaktične pristope pri učenju in poučevanju, ki spodbujajo dvig ravni bralne pismenosti skozi učinkovitejšo rabo slovenščine in z namenom zmanjševanja razlik med spoloma ter vključevanjem ranljivih skupin,
 • razvijati raznovrstne motivacije za branje z aktivno participacijo učencev z branjem kakovostnih različnih leposlovnih in poučnih knjig,
 • razvijati in preizkusiti strategije učinkovite rabe slovenščine kot učnega jezika, kar je povezano z uspešnostjo pouka vsakega predmeta (ozavestiti pomen spoznavnega govora za učenje in odnosnega govora, ki pripomore k motivaciji za učenje in boljšemu odnosu do šole/predmeta) po celotni vertikali izobraževanja …

Trajanje projekta: od 4. 11. 2016 do 30. 6. 2022

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

 

OŠ Puconci sodeluje v projektu OBJEM v vlogi razvojnega VIZ-a. V projektu udejanjamo strategije prožnih oblik učenja. Prožne oblike učenja so oblike poučevanja
in učenja, ki razvijajo/nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki tudi z vključevanjem novih tehnologij, pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc učencev – pismenost, večjezičnost, matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, podjetnost,
osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri učencih tudi ustvarjalnost in inovativnost,
kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost in odgovornost. Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo
pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta OBJEM, kar se udejanja na petih področjih: didaktičnem, organizacijskem, s premišljeno uporabo digitalnih tehnologij (IKT), z vključitvijo strategij v krovne dokumente in z izvajanjem strategije. Projekt se s tem šolskim letom zaključuje, učitelji pa bomo poskrbeli za trajnost projekta.

Program NEON – Varni brez vrstniškega nasilja

This image has an empty alt attribute; its file name is neon.jpgIzkušnje nasilja nad vrstniki so realnost za pomemben delež otrok in mladostnikov tudi v Sloveniji. Posledice nasilja in zlorabe negativno vplivajo na otrokovo fizično in psihično počutje ter njegovo telesno in duševno zdravje.

Te posledice lahko zelo grobo »posežejo« v otrokov osebnostni razvoj, medosebne odnose, možnosti za šolanje, ustvarjanje. Projekt je bil oblikovan kot eden od odgovorov na aktualno problematiko nasilja nad vrstniki. Oblikoval ga je ISA institut na podlagi rezultatov različnih raziskav, preteklih izkušenj dela z izvajanjem primarno preventivnih aktivnosti in upoštevaje kriterije, ki veljajo za učinkovite primarno preventivne programe.

Učinkoviti programi so tisti, ki krepijo varovalne dejavnike otrok (socialne in čustvene kompetence, znanja in veščine za samozaščitno ravnanje, podporno socialno mrežo, pozitivno samopodobo in zaupanje vase …), neselektivno zajamejo veliko število otrok in mladih, informirajo, ozaveščajo in aktivno vključujejo tudi odrasle, z aktivnostmi začenjajo že v predšolskem obdobju, so procesno naravnani in zagotavljajo prakticiranje, ponovitve ter nadgradnjo znanj in veščin.

Aktivnosti bomo v šolskem letu 2020/2021 izvajali v vseh 3. razredih na centralni in podružničnih šolah.

Prva zaposlitev 2019

NINA LOVENJAK   Jasmina Žohar

Učitelj začetnik (učitelj razrednega pouka) bo z neposrednim delom v oddelku spoznaval vzgojno izobraževalno delo v šoli.

NAČRT USPOSABLJANJA:

 • Pridobivanje izkušenj za izvajanje rednega, dopolnilnega in dodatnega pouka ter pouka fakultativnih predmetov;
 • pridobivanje izkušenj za izvajanje interesnih dejavnosti (krožki in druge dejavnosti po delovnem programu);
 • izvajanje dejavnosti in sodelovanje pri športnih dnevih, kulturnih in naravoslovnih dnevih;
 • vodenje samostojnega učenja učencev;
 • izvajanje varstva učencev v jutranjem in popoldanskem času;
 • vodenje rekreativnih odmorov;
 • izvajanje dežurstev za vozače in čakajoče na izbirne predmete;
 • spremljanje učencev pri kosilu in vodenje v prostem času v zavodu;
 • sodelovanje z občino, krajevno skupnostjo, podjetji in društvi ter drugimi združenji v šolskem okolišu;
 • izpolnjevanje predpisane pedagoške dokumentacije in vodenje zapiskov o opažanjih pri učencih;
 • organiziranje in sodelovanje pri organiziranju prireditev, akcij, tekmovanj in drugačnih srečanj v zavodu ali zunaj njega ter spremljanje in varstvo učencev na prireditvah;
 • seznanitev s pedagoško dokumentacijo, internimi akti zavoda;
 • poznavanje ustavne ureditve Republike Slovenije in človekovih ter otrokovih pravic in temeljnih svoboščin;
 • poznavanje predpisov, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja;
 • izobraževanje in opravljanje preizkusa za varno opravljanje dela in varstva pred požarom;
 • seznanjenje z načrtovanjem organizacije in izvedbe izobraževalnega programa;
 • seznanjanje z različnimi metodami in oblikami vzgojno-izobraževalnega dela;
 • poglabljanje specialne didaktike na področju, za katerega se kandidat usposablja, vključno z oblikovanjem podrobnega letnega načrta dela, pripravo učne ure in njeno izvedbo;
 • pridobivanje izkušenj pri vzpostavljanju dobrih človeških in delovnih odnosov z učenci, sodelavci, starši in drugimi udeleženci vzgojno – izobraževalnega procesa;
 • pridobivanje izkušenj pri razvijanju skupinske dinamike, komunikacije in pri izvajanju metod in oblik dela ter pri uporabi didaktičnih pripomočkov;
 • poglabljanje znanj o napredku učenca (formativno spremljanje);
 • poglabljanje znanj o preverjanju, ocenjevanju;
 • poznavanje nalog razrednika, pripravi roditeljskega sestanka in drugih oblik sodelovanja s starši;
 • samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem pri raziskovalnih nalogah.

 

Kandidat bo v okviru individualnega dela z učenci oz. v manjših skupinah izvajal aktivnosti učenje učenja, kjer bo učence učil različnih strategij učenja, jih usmerjal v aktivnejšo izrabo prostega časa, razvijal samostojnost.

Pozornost bo dajal na socialno in čustveno opismenjevanje zaradi dobre vključenosti učencev, ki je eden ključnih varovalnih dejavnikov duševnega zdravja in temelj zadovoljstva z življenjem in v njem. Skrbel bo za miselno spodbudo ter psihološko varno in sproščeno vzdušje v razredu.

Skrbel bo za povezovanje staršev s šolo.

Z učenci razredne stopnje bo izvajal računalniške urice, v podporo in razvoju digitalne pismenosti, saj je potrebno učence navajati na delo z računalnikom in pravilno rabo le- tega.

V okviru pouka bo dodatna vrednost razrednim učiteljicam pri športu in drugih dejavnostih, kjer bo še posebej nudil pomoč učencem s posebnimi potrebami, gibalno oviranim učencem, ki nimajo spremljevalca.

Vključeval se bo k dejavnostim kolesarskega izpita in varne vožnje, sodeloval na plavalnem tečaju.

Posebna pozornost bo namenjena pomoči učencem Romom in izvajanju različnih delavnic v okviru uspešne socializacije Romov.

Sodeloval bo pri delu šolskega eko vrta in tako pri učencih in zaposlenih vzpodbujal okoljsko vzgojo.

Skrbel bo za prometno varnostno vzgojo na šoli in se povezoval z zunanjimi institucijami na področju varnosti.

Ažuriral in posodabljal bo spletno stran šole in skupaj z učenci izdelal spletni časopis.

V okviru počitniških dejavnosti bo izvajal različne ustvarjalne delavnice, sodeloval bo na plavalnih uricah ter na delavnicah na mednarodnem taboru, ki ga izvaja šola (Bogastvo narave za danes in jutri) kjer bodo učenci ob praktičnem delu in raziskovanju preživljali čas v naravi ter razvijali kompetence  sporazumevanja, socialne in državljanske kompetence, matematične, digitalno pismenost, okoljsko naravnanost.

Glede na predvideni časovni okvir projekta – 7 mesecev bo učitelj začetnik dobil mentorja. Ta oseba bo tudi njegov mentor pri nastopih za strokovni izpit.

Učitelj začetnik bo:

 1. mesec: spoznaval učence in delo v oddelku ter šolo kot celoto
 2. mesec: se bo samostojno vključeval v dejavnosti oddelka, šole, svetovalne službe
 3. mesec: samostojno izvajal dela učitelja razrednega pouka
 4. mesec: samostojno izvajal dela učitelja razrednega pouka in podaljšanega bivanja
 5. mesec: samostojno izvajal dela učitelja razrednega pouka in podaljšanega bivanja ter izvajal nastope za strokovni izpit
 6. mesec: samostojno izvajal dela učitelja razrednega pouka in podaljšanega bivanja ter izvajal nastope za strokovni izpit
 7. mesec: samostojno izvajal dela učitelja razrednega pouka in podaljšanega bivanja

 

 

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.”

React-EU – IKT za VIZ

Opis

Program React-EU – IKT za VIZ je namenjen nadaljnji podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt bo podprl hibridno izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na lokacijah VIZ.

 

Podatki o programu: https://www.arnes.si/react-eu-ikt-za-viz/

 

Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

 

 

GOR PA DOL PO PÜJCOVON VARAŠE

GOR PA DOL
PO PÜJCOVON VARAŠE

Gor pa doj po Püjcovon varaše – turistična naloga za 33. državni festival Turizmu pomaga lastna glava

Na letošnji 33. državni festival Turizmu pomaga lastna glava, ki je razpisan na temo Turistični spominek mojega kraja, smo prijavili turistični proizvod »Gor pa doj po Püjcovon varaše«.

Za program in izvedbo turističnega proizvoda, so se člani turističnega podmladka odločili na podlagi lanskoletne izkušnje ter želje po vključitvi turističnega proizvoda v lokalno okolje. Vsebino programa si lahko preberete v raziskovalni nalogi.

Hkrati pa vas vabimo, da nas in naše celoletno delo podprete z obiskom v torek, 16. 4. 2019, v Murski Soboti, v trgovskem centru Mercator, Plese 1, med 14. in 18. uro. Obiska vam ne bo žal, saj boste lahko na naši stojnici poizkusili lokalne dobrote ter si domov odnesli še kakšen spominek.

Učenci turističnega podmladka OŠ Puconci z mentorji

Turistična raziskovalna naloga: Gor pa doj po Püjcovon varaše

(več …)

Dostopnost