Skoči na glavno vsebino
+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

PROJEKT »KROKUS«

Z učenci OŠ Puconci bomo sodelovali v projektu »Krokus«, katerega nosilec je Sinagoga v Mariboru, ki želi mlade izobraževati in ozaveščati o holokavstu. V ta namen bodo številni sodelujoči učenci po vsej Sloveniji dobili čebulice rumenega žafrana, ki jih priskrbi irska organizacija za izobraževanje o holokavstu (HETI), kar pomeni, da gre za mednarodni projekt, v katerega so vključene tudi druge države. Učenci OŠ Puconci bodo te dobljene čebulice zasadili v mesecu oktobru ob EKO učilnici.

Žafrani oz. krokusi cvetijo konec januarja in v začetku februarja. Takrat bodo s pomočjo teh rumenih žafranov sodelujoči učenci vse ostale učence šole skušali opominjati na številne žrtve holokavsta med 2. svetovno vojno. Rumene cvetlice spominjajo na rumene Davidove zvezde, ki so jih bili Judje pod nacističnim režimom prisiljeni nositi. Cvetenje žafranov sovpada tudi z 27. januarjem, ko obeležujemo mednarodni dan spomina na holokavst. V okviru projekta bodo učenci izvedli dejavnosti, ki ohranjajo spomin na milijon in pol judovskih otrok, ki so umrli med holokavstom.

 

NEON – VARNI BREZ VRSTNIŠKEGA NASILJA

Izkušnje nasilja nad vrstniki so realnost za pomemben delež otrok in mladostnikov tudi v Sloveniji. Posledice nasilja in zlorabe negativno vplivajo na otrokovo fizično in psihično počutje ter njegovo telesno in duševno zdravje. Te posledice lahko zelo grobo »posežejo« v otrokov osebnostni razvoj, medosebne odnose, možnosti za šolanje, ustvarjanje. Da bi preprečili nasilje med vrstniki in učence opremili z znanjem, kako vrstniško nasilje prepoznati in preprečiti, smo v šolskem letu 2023/2024 izvajali delavnice za učence, ki so nastale v sklopu projekta NEON – Varni brez nasilja.

Učencem so bile delavnice zelo zanimive in poučne. Spoznali so kaj je vrstniško nasilje, kako se temu zoperstaviti, v čem je pomen tistih, ki opazujejo, kdo nam lahko pri preprečevanju nasilja pomaga.

Mi imamo tri posebne pravice. Pravimo jim varni, močni in svobodni, varni, močni in svobodni… posebne so pravice ZA MÉ IN ZA TÉ.

Utrinki z delavnic

Projekt je bil oblikovan kot eden od odgovorov na aktualno problematiko nasilja nad vrstniki. Oblikoval ga je ISA institut na podlagi rezultatov različnih raziskav, preteklih izkušenj dela z izvajanjem primarno preventivnih aktivnosti in upoštevaje kriterije, ki veljajo za učinkovite primarno preventivne programe. Učinkoviti programi so tisti, ki krepijo varovalne dejavnike otrok (socialne in čustvene kompetence, znanja in veščine za samozaščitno ravnanje, podporno socialno mrežo, pozitivno samopodobo in zaupanje vase …), ne selektivno zajamejo veliko število otrok in mladih, informirajo, ozaveščajo in aktivno vključujejo tudi odrasle, z aktivnostmi začenjajo že v predšolskem obdobju, so procesno naravnani in zagotavljajo prakticiranje, ponovitve ter nadgradnjo znanj in veščin.

Spletna stran: www.programneon.eu/

Mednarodni projekt Pasavček 2023/2024

Maskota Pasavček pospremi učence v šolo

 

Spoštovani!

Javna agencija RS za varnost prometa okviru nacionalne preventivne akcije Začetek šole in varnost otrok načrtuje, da bo maskota Pasavčka na lokaciji pred OŠ Puconci, 6. 9. 2023.

Ta dan bo maskota Pasavčka od 7.30 naprej pospremila učence do šole, čez prehod za pešce in v bližini šole pogledala ali so otroci pravilno pripeti v vozilu in uporabljajo njim primerne otroške varnostne sedeže.Na dogodku bodo prisotni predstavniki AVP (maskota Pasavček), fotograf in morebitni drugi udeleženci za večjo varnost v prometu.

Ob 8. uri pa bodo, pred vhodom v Zeleno dvorano, vse navzoče kratko nagovorili ravnatelj, župan, predstavnica SPV (AVP) – dr. Irena Janžekovič Žmauc in vodja občinskega SPV-ja, če vam čas dopušča, ste vljudno vabljeni, da jim prisluhnete. Namen dogodka je zagotavljanje varnega prihod otrok v šolo in spodbujanje vseh udeležencev v prometu k večji previdnosti ob začetku šolskega leta in vedno v bližini vzgojno-izobraževalnih ustanov.

Lep pozdrav,

mentorica in koordinatorica projekta Pasavček na OŠ Puconci Helena Škerget Rakar

 

 

OBVESTILO

Zdrava šola

Evropski projekt mreže Zdravih šol bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2023/2024. V okviru projekta Zdrave šole se zdravje pojmuje celostno, kar pomeni, da se enakovredno posvečamo telesnemu, duševnemu, socialnemu in okoljskemu zdravju. Namen Zdrave šole je v prvi vrsti vplivati na zdrav način življenja vseh udeleženih, in sicer učencev, zaposlenih na šoli, staršev in starih staršev. Nadgrajujemo temo duševnega zdravja, predvsem v programih Izboljšanje duševnega zdravja in To sem jaz, v proces pouka pa bo vključena tudi čuječnost in meditacija.

Temu primerno so izbrane tudi naše dejavnosti. K omenjeni temi pa bomo dodali še dejavnosti s področja prehrane in gibanja. V izvajanju dejavnosti se povezujemo z drugimi projekti na šoli, interesnimi dejavnostmi, se navezujemo na upoštevanje hišnega reda, vzgojnega načrta in pravil šole.

Prav tako sodelujemo z lokalno skupnostjo in s šolsko zdravstveno službo. S pomenom zdravega življenjskega sloga želimo ozavestiti vse udeležence, hkrati pa je naš cilj, da bi se v načrtovane dejavnosti vključevalo čim večje število učencev, zaposlenih, staršev, starih staršev in ostalih. Želimo si, da bi skrb za zdravje postala naš skupen cilj, zato bomo tudi v prihodnje delovali v smeri razvijanja dobrih medsebojnih odnosov ter izboljševali sodelovanje med šolo, domom in skupnostjo, na kar se bo navezovala tudi letošnja rdeča nit v okviru Zdravih šol, ki se glasi Lepa beseda lepe odnose najde. Prav tako pa bomo z raznimi dejavnostmi vzpodbudili medgeneracijsko sodelovanje, povezovanje različnih generacij in obeležili okroglo obletnico delovanja 30. let Slovenke mreže zdravih šol.

Obvestila:

Projekt Razvijanje pozitivnega samovrednotenja BASE

This image has an empty alt attribute; its file name is institut.jpgV okviru programov varovanja in krepitve zdravja od leta 2020 do 2022, Ministrstvo za zdravje sofinancira izvajanje programa za 10 šol.

Osnovna šola Puconci je zaključila sodelovanje v dvoletnem projektu z naslovom Razvijanje pozitivnega samovrednotenja, ki je oblikovan kot sistematičen in postopen proces, namenjen upoštevanju osebnih potreb otrok in mladostnikov ter krepitvi njihovega sodelovanja.

Vključena sta bila dva oddelka naše šole. Čeprav se je projekt uradno zaključil, vsebine projekta v obliki delavnic vnašamo v razredne ure in tudi v sam pouk.

Poročilo o izvedbi projekta in o šolah, ki smo v projektu sodelovale najdete TUKAJ.

Program BASE je namenjen spodbujanju odgovornosti, samozavesti in sodelovanja mladih. Temelji na predpostavki, da z izgradnjo osebne moči mladim omogočimo, da se bolj učinkovito soočajo z vsakodnevnimi izzivi s katerimi se srečujejo v šoli in skupnosti. Poleg tega pripomore k bolj odgovornemu in produktivnemu življenju v odraslosti. Osredotoča se na razvijanje petih dejavnikov, ki jih otrok potrebuje za zdrav osebnostni razvoj; občutek varnosti, občutek identitete, občutek pripadnosti, občutek smiselnosti, občutek sposobnosti in spodbuja spoznavanje sebe, povezovanje z drugimi in vključevanje v skupnost.   

Več o projektu najdete na http://www.insti-rok.si/

UNICEF P-ODPORNI MLADI

V okviru projekta P-odporni mladi se bomo osredotočili na duševno zdravje otrok in mladih. S pomočjo seminarja za pedagoge in gradiv za izvedbo delavnic želimo pripomoči k zgodnjemu prepoznavanju duševnih stisk. V sklopu projekta bomo ozaveščali o tem, kako lahko zgodnje znake duševnih stisk prepoznamo  in kako jih lahko med seboj prepoznajo tudi otroci in mladi – pri sebi in pri svojih vrstnikih.

Ozaveščali bomo kako postopati ob prvih znakih duševnih stisk, kaj lahko mladi storijo sami za svoje duševno zdravje, kam naj se obrnejo in kaj lahko storijo učitelji, ko pri mladostniku prepoznajo duševne stiske.

Namen projekta je pomagati otrokom in mladim, da postanejo samozavestni, zdravi, psihično stabilni, odločni in aktivni mladi, ki stojijo za svojimi vrednotami in določitvami ter aktivno participirajo na področjih, ki jih zadevajo, opolnomočiti otroke, učitelje in starše za funkcionalno izražanje in regulacijo čustev ter konstruktivno soočanje s psihološkimi stiskami, pripomoči k zgodnji obravnavi psiholoških stisk otrok in mladostnikov in na ta način zmanjšali porast duševnih stisk in motenj pri otrocih in mladih. Ob tem bomo ozaveščali o pomenu duševnega zdravja ter zagotoviti gradiva za izvedbo aktivnosti za krepitev psihološke prožnosti (odpornosti, rezilientnosti) učiteljev, otrok in mladih ter njihovih staršev. Projekt traja eno šolsko leto. V sklopu tega bo potekalo tudi predavanje za starše.

PROJEKT UNICEF P-ODPORNI MLADI

Projekt OBJEM (Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli)

Izjava o sofinanciranju: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava na spletno stran projekta OBJEM poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-objem

V projekt smo vključeni od šolskega leta 2017/2018 in traja 5 let. Namenjen je razvoju inovativnih učnih okolij in oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, predvsem na področju sporazumevalne zmožnosti – bralne in kulturne pismenosti. V okviru projekta je naša šola vključena v sklop “Bralna pismenost in razvoj slovenščine”. Bralna pismenost je osnova vseh drugih pismenosti in ima bistven pomen pri mišljenju in učenju. V projekt so vključena vsa predmetna področja, v ospredju je učenec, razvijanje motiviranosti za branje, bralnih veščin, zmožnosti (kritičnega) razumevanja prebranega. S projektom želimo doseči, da bi branje postalo vrednota.

V tem šolskem letu bomo nadaljevali z osnovnimi cilji projekta OBJEM, dejavnosti bomo podkrepili z medpredmetnim povezovanjem in s sodelovanjem s šolsko knjižnico pri pouku. Učitelji, člani šolskega razvojnega tima, se bodo udeleževali usposabljanj, ki jih bo nudil ZRSŠ v okviru projekta, izvajali bodo kolegialne hospitacije ter pridobljeno znanje in izkušnje prenašali na ostale strokovne sodelavce.

Kaj je naš cilj?

Razviti in preizkusiti tiste pedagoške strategije/pristope in pedagoške prakse, ki bodo  tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k dvigu splošnih kompetenc učencev, še posebej na področju bralne  pismenosti.

Naše naloge in cilji so:

  • razvijati inovativna učna okolja, ki omogočajo dvig splošnih in specifičnih kompetenc učencev, ki jim zagotavljajo uspešno vključevanje v družbo ter kasneje posredno tudi na trg dela,
  • razvijati in preizkusiti didaktične pristope pri učenju in poučevanju, ki spodbujajo dvig ravni bralne pismenosti skozi učinkovitejšo rabo slovenščine in z namenom zmanjševanja razlik med spoloma ter vključevanjem ranljivih skupin,
  • razvijati raznovrstne motivacije za branje z aktivno participacijo učencev z branjem kakovostnih različnih leposlovnih in poučnih knjig,
  • razvijati in preizkusiti strategije učinkovite rabe slovenščine kot učnega jezika, kar je povezano z uspešnostjo pouka vsakega predmeta (ozavestiti pomen spoznavnega govora za učenje in odnosnega govora, ki pripomore k motivaciji za učenje in boljšemu odnosu do šole/predmeta) po celotni vertikali izobraževanja …

Trajanje projekta: od 4. 11. 2016 do 30. 6. 2022

Projekt OBJEM, v katerega smo vključeni kot razvojni VIZ že od šolskega leta 2028/2019, se je podaljšal do 31. 10. 2022. 

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

 

OŠ Puconci sodeluje v projektu OBJEM v vlogi razvojnega VIZ-a. V projektu udejanjamo strategije prožnih oblik učenja. Prožne oblike učenja so oblike poučevanja
in učenja, ki razvijajo/nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki tudi z vključevanjem novih tehnologij, pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc učencev – pismenost, večjezičnost, matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, podjetnost,
osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri učencih tudi ustvarjalnost in inovativnost,
kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost in odgovornost. Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo
pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta OBJEM, kar se udejanja na petih področjih: didaktičnem, organizacijskem, s premišljeno uporabo digitalnih tehnologij (IKT), z vključitvijo strategij v krovne dokumente in z izvajanjem strategije. Projekt se s tem šolskim letom zaključuje, učitelji pa bomo poskrbeli za trajnost projekta.

Dvig digitalne kompetentnosti

Spletna stran projekta Dvig digitalne kompetentnosti poslovodečega partnerja Zavoda RS

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok in učencev.

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov).

Ciljne skupine, ki so vključene v projekt, so vzgojno-izobraževalni zavodi, znotraj teh pa zaposleni: strokovni delavci (ravnatelji, učitelji in drugo strokovno osebje) na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja ter posledično otroci, učenci in dijaki.

Končna dodana vrednost programa bo glede na različno raven digitalne kompetentnosti posameznih strokovnih delavcev in VIZ-a v celoti izdelana digitalna strategija za posamezen VIZ in na osnovi strategije izvedena usposabljanja ter udejanjanje teh znanj v vzgojno-izobraževalnem procesu. Izdelava strategije bo temeljila na analizi stanja in pripravi akcijskega načrta. To pomeni, da bodo zaposleni v posameznem VIZ-u aktivni udeleženci v procesu analize ter v procesu priprave in izvajanja akcijskega načrta in s tem opolnomočeni za evalvacijo in nadgradnjo digitalne strategije znotraj zavoda tudi po zaključku programa.

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti se od dosedanjih usposabljanj na področju digitalnih kompetenc razlikuje v izhajanju iz dejanskih potreb posameznega VIZ-a in načrtovanju strategij VIZ-a za dvig digitalnih kompetenc. 

Dejavnosti v projektu

V programu bodo zasnovane, preizkušene in evalvirane raznolike dejavnosti za razvoj digitalne kompetentnosti deležnikov v vzgoji in izobraževanju:

  • različna usposabljanja in izobraževanja za profesionalni razvoj pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev VIZ-a,
  • podporno spletno okolje za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v VIZ-ih (interaktivni učni načrt z dodanimi pripravljenimi gradivi in povezavami, možnostjo kreiranja letne in sprotnih priprav na VIZ), orodja za samopreverjanje digitalnih pedagoških kompetenc in učinkovite rabe digitalnih tehnologij VIZ, digitalna gradiva, primeri dobre rabe),
  • vzpostavljene učeče se skupnosti digitalnih znanj in izkušenj znotraj VIZ in prenos na ostale VIZ-e,
  • priročnik za dvig digitalnih kompetenc na VIZ-u.
Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.

ZRSS Barvni ležeči logo

 

Dostopnost