+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

Mednarodni projekt Pasavček 2022/2023

Osnovni namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo. Slogan projekta je Red je vedno pas pripet. Preko raznih dejavnosti se bomo z učenci pogovarjali in učili o varnosti.

Vse bo potekalo preko igre, na konkreten in zanimiv način, kjer bomo pridobili zanimanje otrok. Nekatere dejavnosti, ki jih bomo izvajali: 

 • Ogled šole, šolskega okoliša in prometnih znakov v okolici šole – opazovalni sprehod in razni pohodi z učenjem varnosti v prometu (SPO in ŠPO).
 • Učenje in prepoznavanje pomena prometnih znakov (SPO).
 • Preverjanje in ocenjevanje znanja na temo promet (SPO).
 • Slikanje na temo promet in križišče (LUM)
 • Štetje avtomobilov parkiranih na parkirišču pred šolo (MAT).
 • Prepoznavanje vrste prevoznih sredstev – črtični prikaz (MAT).
 • Izdelava vozila iz odpadnega materiala (LUM).
 • Demonstracija, prikaz in vaja za pravilno prečkanje ceste (SPO). 
 • Učenje s pomočjo igre vlog (semafor, zebra, pešec, policist) (SLJ, SPO)
 • Seznanitev s projektom in likom Pasavčka plišasta igrača.
 • Potovalni nahrbtnik – pasavček, knjižica, zvezek (SLJ).
 • Zbiranje žigov na kartončku z motivom Pasavčka (SPO, SLO).
 • Učenje pesmi o Pasavčku.
 • Vožnja Pasavčka – Kaj se zgodi, če nismo pripeti?
 • Priprava razredne razstave in kotička na hodniku
 • Priprava virtualna galerije.                                                               
 • Predstavitev projekta Pasavček širši lokalni skupnosti.
 • Pisanje pesmi, sestavljanje zgodb, risanje na temo projekta…

 

EKO šola kot način življenja

EKO_ZNAKeko_sola
Spletna stran projekta:

Program EKO šola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

Cilji EKO šole:

 • Vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.
 • Uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost.
 • Spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej.
 • Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija).
 • Povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi.
 • Razvijati pozitivne medsebojne odnos.
 • Sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine.
 • Vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju.
 • Povezovati EKO ŠOLE v Sloveniji, EU in širše.

 

Projekti EKO šole, ki jih bomo izvajali v šolskem letu 2022/2023:

 • EKO kviz.
 • Šolska vrtilnica.
 • EKO branje za EKO življenje.
 • Mlekastično. Izberem domače.
 • Mladi poročevalci.
 • Likovni natečaj za kreativne izdelke.
 • Odpadkom dajemo novo življenje.

 

Dejavnosti EKO šole, ki jih bomo izvajali v šolskem letu 2022/23 bodo zelena straža,  ločevanje odpadkov, recikliranje, Učinkovita raba energije – ogled HE, Lokalna prehrana, Čebele in čebelji pridelki, delavnice povezane z okoljskimi vsebinami, praznovanje Dneva Zemlje, razstave, skrb za čisto okolico šole, varčna in učinkovita raba energije, ozaveščanje  o trajnostnem razvoju.

   

Šolska shema

V šolskem letu 2022/2023 nadaljujemo s sodelovanjem v projektu Šolska shema, ki je  ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah.

Podlaga za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023. Strategijo je pripravila medresorska delovna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejel pa jo je minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrico, pristojno za izobraževanje in ministrico, pristojno za zdravje.

V šolski shemi se učencem  brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na ‘šolsko sadje in zelenjavo’ ter ‘šolsko mleko’, na ta način je razdeljeno tudi financiranje. Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije. Okvirna letna vrednost pomoči na učenca za sadje in zelenjavo je 6 EUR, za mleko in mlečne izdelke pa največ 4 EUR. 

Spletna stran: https://www.gov.si/teme/solska-shema-sadja-zelenjave-in-mleka/

 

Tradicionalni slovenski zajtrk

OŠ Puconci bo tudi v šolskem letu 2022/2023 sodelovala v vseslovenskem projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, katerega namen je izboljšati zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. V ospredje se postavlja pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujanje k  pravilni in zdravi prehrani.

Prav tako se ozavešča pomen živilskopredelovalne industrije. Posebna pozornost se namenja pomenu gibanja in ohranjanja čistega okolja.

Letos bo Tradicionalni slovenski zajtrk v petek, 18. novembra 2022. Na ta dan bomo pripravili dejavnosti v okviru razrednih ur, katerih vsebina bo povezana s cilji Tradicionalnega slovenskega zajtrka. 

Spletna stran: https://www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-slovenski-zajtrk/

OBJAVA

 

Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo

This image has an empty alt attribute; its file name is logo.jpg

Organizacija Združenih narodov (OZN) za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) je leta 1995 svečano sprejela Deklaracijo o načelih strpnosti z namenom, da države članice sprejmejo »vse pozitivne ukrepe, ki so potrebni za spodbujanje strpnosti v naših družbah, ker strpnost ni samo cenjeno načelo, ampak je tudi nujnost za mir ter ekonomski in socialni napredek vseh ljudi«. V tej deklaraciji je UNESCO 16. november razglasil za MEDNARODNI DAN STRPNOST.

Naša šola bo tudi v letošnjem šolskem letu sodelovala v projektu MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO, ki ga izvaja Izobraževalni center EKSENA. Tema projekta v šolskem letu 2022/2023 je: LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE.

Namen projekt je ozaveščanje učencev o različnih oblikah nestrpnosti ter spodbujanje strpnosti, medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja. Z učenci bomo v okviru projekta izvedli delavnice v podaljšanem bivanju na centralni in podružničnih šolah, v katerih se bomo pogovarjali o letošnji temi ter likovno in pisno ustvarjali na temo letošnjega leta. Nastala dela bomo razstavili, z njimi pa bomo sodelovali tudi na natečaju. 

Spletna stran: http://www.eksena.si/projekti/mi-smo-za-strpnost/mednarodni-dan-strpnosti-v-vrtcih-ter-osnovnih-srednjih-solah/

 

Kulturna šola

Na OŠ Puconci smo se v šolskem letu 2019/2020 ponovno prijavili na projekt KULTURNA ŠOLA in bili ponovno, zdaj že tretjič zaporedoma, izbrani na podlagi dela na kulturnem področju. Naziv smo pridobili za obdobje štirih let, in sicer do leta 2024. Tako bomo tudi v letošnjem šolskem letu temu projektu namenili posebno pozornost. Na šoli bodo učencem ponujene mnoge interesne dejavnosti in izbirni predmeti, kjer si bodo učenci izpopolnjevali svoje znanje. Sodelovali bodo lahko v raznih dejavnostih; v plesnem krožku, likovnem krožku, turističnem krožku, v folklorni skupini, ustvarjali  igro pri dramskem krožku, se učili recitacij pri recitacijskem krožku, sodelovali v fotografskem krožku… Učenci se bodo skupaj z mentorji, predstavili na različnih tekmovanjih in natečajih. Sodelovali bodo na šolskih, območnih, regionalnih in državnih tekmovanjih. Predstavili bodo svoje delo tudi na proslavah in s tem predstavljali šolo tako v domači kot tudi v širši okolici. Že vrsto let učenci dosegajo na teh tekmovanjih in natečajih lepe rezultate in verjamem, da bodo tudi v letošnjem šolskem letu enako uspešni kot doslej.

Interesne dejavnosti in projekti, v katerih so bili učenci do sedaj najbolj uspešni, so naslednji:

 • Dramska skupina Veseli sončki.
 • Dramska skupina Puconski vragci.
 • Dramska skupina POŠ Mačkovci.
 • Pevski zbor (otroški in mladinski).
 • Recitacijska skupina.
 • Folklorna skupina.
 • Fotografska skupina.
 • Likovna skupina.
 • Šolski radio.
 • Projekt Objem.
 • Šolski časopis.
 • Projekt Popestrimo šolo.
 • Projekt Turizmu pomaga lastna glava.
 • Mednarodno sodelovanje s šolo iz Avstrije.

Slovenska mreža zdravih šol

Evropski projekt mreže Zdravih šol bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2022/2023. V okviru projekta Zdrave šole se zdravje pojmuje celostno, kar pomeni, da se enakovredno posvečamo telesnemu, duševnemu, socialnemu in okoljskemu zdravju. Namen Zdrave šole je v prvi vrsti vplivati na zdrav način življenja vseh udeleženih, in sicer učencev, zaposlenih na šoli, staršev in starih staršev. Nadgrajujemo temo duševnega zdravja, predvsem v programih Izboljšanje duševnega zdravja in To sem jaz in v proces pouka pa bo vključena tudi čuječnost in meditacija.

Temu primerno so izbrane tudi naše dejavnosti. K omenjeni temi pa bomo dodali še dejavnosti s področja prehrane in gibanja. V izvajanju dejavnosti se povezujemo z drugimi projekti na šoli, interesnimi dejavnostmi, se navezujemo na upoštevanje hišnega reda, vzgojnega načrta in pravil šole. Prav tako sodelujemo z lokalno skupnostjo in s šolsko zdravstveno službo.

S pomenom zdravega življenjskega sloga želimo ozavestiti vse udeležence, hkrati pa je naš cilj, da bi se v načrtovane dejavnosti vključevalo čim večje število učencev, zaposlenih, staršev, starih staršev in ostalih.

Želimo si, da bi skrb za zdravje postala naš skupen cilj, zato bomo tudi v prihodnje delovali v smeri razvijanja dobrih medsebojnih odnosov ter izboljševali sodelovanje med šolo, domom in skupnostjo.

Rdeča nit ostaja tudi v tem šolskem letu Mi vsi za lepši (boljši) jutri.

Pomembnejše dejavnosti v okviru projekta Mreža zdravih šol za šolsko leto 2022/2023:

 • Kulturno obnašanje pri prehranjevanju.
 • Zmanjšanje zavržene hrane.
 • Dosledno ločevanje odpadkov v šolski jedilnici in ostalih prostorih šol.
 • Izvedba delavnic v okviru programa promocije duševnega zdravja med mladimi.
 • Delavnice in medgeneracijsko sodelovanje ob dnevu Zemlje.
 • Pohod za učitelje, učence in njihove starše ter  vaščane in predstavnike širše lokalne skupnosti.
 • Minuta za zdravje.
 • Zmanjševanje teže šolskih torb.
 • Gibalni hodniki.
 • Šolski vrtovi.
 • Aktivnosti v naravi.
 • Delavnice v okviru POŠ.
 • Šolski časopis.
 • Obeleževanje različnih dni povezanih z Zdravo šolo.

Mednarodni tabor Bogastvo narave za danes in jutri

Mednarodni tabor »Bogastvo narave za danes in jutri«  organizira OŠ Puconci skupaj z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije s sedežem v Murski Soboti, ki  je že kar nekaj letna tradicija. Odvijal se bo po zaključku šolskega leta, zadnji teden v mesecu juniju.

Namenjen je učencem od 6. do 9. razreda. Pod vodstvom različnih mentorjev se na taboru prepletajo vsebine, ki se navezujejo na okolje, zdrav način življenja, energijo, ohranjanje naše dediščine, naravoslovje in tehniko. Pri vsem tem smo več ali manj osredotočeni na domačo pokrajino, našo občino in Krajinski park Goričko.

Poleg naših učencev se ga redno udeležujejo tudi osnovnošolci iz Hrvaške, Madžarske, Avstrije ter drugih osnovnih šol po Sloveniji, kateri imajo tako možnost pridobivati nova znanja in izkušnje, se sprostiti in sklepati nova prijateljstva.

Spletna stran: http://bogastvonarave.splet.arnes.si/

Dostopnost