Skoči na glavno vsebino
+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

KARITAS – Pokloni zvezek

AKCIJA POKLONI MI ZVEZEK

Znotraj zavoda sodelujemo s slovensko Karitas in učence ter zaposlene povabimo k zbiranju zvezkov. Na ta način krepimo solidarnost, razvijamo čut za sočloveka in ozaveščamo mlade, da lahko z majhnimi dejanji naredijo velike premike.

DELAVNICE NA TEMO PODNEBNIH SPREMEMB IN TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI

Tek podnebne solidarnosti poteka na podlagi izvedbe delavnic ozaveščanja na temo podnebnih sprememb, s poudarkom na revščini v Afriki. Po izvedenih delavnicah učenci pri urah športne vzgoje in drugih dejavnostih tečejo v znamenju solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih globalne podnebne spremembe najbolj prizadenejo.

DELAVNICE MIGRACIJE. POVEZANOST. RAZVOJ.

Skozi delavnice učence seznanimo s tematiko migracij v povezavi z globalnim trajnostnim razvojem. Pri tem učenci razmišljajo o tem, kaj jim pomeni dom, spoznajo vzroke in posledice migracij ter izdelajo številne prospekte, zgibanke in likovne izdelke na izbrano tematiko.

   

 

Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo

This image has an empty alt attribute; its file name is logo.jpg

Organizacija Združenih narodov (OZN) za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) je leta 1995 svečano sprejela Deklaracijo o načelih strpnosti z namenom, da države članice sprejmejo »vse pozitivne ukrepe, ki so potrebni za spodbujanje strpnosti v naših družbah, ker strpnost ni samo cenjeno načelo, ampak je tudi nujnost za mir ter ekonomski in socialni napredek vseh ljudi«. V tej deklaraciji je UNESCO 16. november razglasil za MEDNARODNI DAN STRPNOSTI.

Naša šola bo tudi v letošnjem šolskem letu sodelovala v projektu MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO, ki ga izvaja Izobraževalni center Eksena.

OBJAVA: MEDNARODNI DAN STRPNOSTI   

    

Tema projekta v šolskem letu 2023/2024 je:

 • STOP SOVRAŽNEMU GOVORU – SPOŠTUJMO RAZLIKE MED NAMI.

      

Namen projekta je ozaveščanje učencev o različnih oblikah nestrpnosti ter spodbujanje strpnosti, medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja. Z učenci bomo v okviru projekta izvedli delavnice v podaljšanem bivanju na centralni in podružničnih šolah, v katerih se bomo pogovarjali o letošnji temi ter likovno in pisno ustvarjali na temo letošnjega leta. Nastala dela bomo razstavili, z njimi pa bomo sodelovali tudi na natečaju.

   

Spletna stran: http://www.eksena.si/projekti/mi-smo-za-strpnost/mednarodni-dan-strpnosti-v-vrtcih-ter-osnovnih-srednjih-solah/

   

 

Digitrajni učitelj

Spletna stran: digitrajni.si

Namen projekta Digitrajni učitelj je usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti.

Cilji projekta Digitrajni učitelj:

 • uspešno usposobiti najmanj 20.000 strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc in temeljnih vsebin računalništva in informatike, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti.
 • vzpostaviti več kot 40 razvojnih skupin ter usposobili 700 multiplikatorjev, 130 svetovalcev VIZ in do 1400 prenašalcev znanja
 • vzpostaviti aktivne samoučeče se skupnosti VIZ, ki bodo imele trajnostni učinek tudi po izteku projekta financiranja z namenom kontinuiranega profesionalnega razvoja in prenosa v prakso.

 

Na podlagi dosedanjih analitik bomo za razvoj ustreznih kompetenc v okviru projekta med drugim veliko pozornosti posvečali naslednjim področjem:

 • trdni temelji digitalne pismenosti za učinkovito rabo novih digitalnih orodij, ki šele prihajajo;
 • sobivanje človeka z umetno inteligenco;
 • kritično razmišljanje za učinkovito in kritično vrednotenje naraščajoče količine podatkov ter kako iz podatkov izluščiti spoznanja;
 • reševanje problemov za vse večje in kompleksnejše izzive, ki so pred nami;
 • trajnostno in zeleno razmišljanje za učinkovito sodelovanje pri zmanjševanju posledic podnebnih sprememb ter prilagajanju na podnebne spremembe;
 • ozaveščanje o spoštljivem sobivanju z naravo;
 • prilagodljivost in nenehno učenje za hitro prilagajanje vsem spremembam in izzivom na področju digitalizacije, trajnosti in finančne pismenosti;
 • sistemska miselnost za razumevanje povezanosti in kompleksnosti družbenih, gospodarskih in okoljskih sistemov;
 • strateško vodenje in usmerjanje, ki stremi proti celostnemu in analitičnemu pristopu;
 • sodelovanje in komunikacija za učinkovito sodelovanje in komunikacijo v sodobnih interdisciplinarnih okoljih;
 • etične in odgovorne prakse za usposobljenost pri etičnem odločanju, varovanju zasebnosti, etiki podatkov in odgovorni uporabi tehnologije;
 • inovativnost in podjetništvo za vzpodbujanje kreativnega razmišljanja, prepoznavanja priložnosti in spodbujanje inovacij;
 • globalna ozaveščenost za kritično razumevanje globalnih izzivov in kulturnih razlik, poznavanje mednarodnih okvirov in dogovorov povezanih s trajnostjo, ter sodelovanje z deležniki po vsem svetu.

Kulturna šola

Na OŠ Puconci smo se v šolskem letu 2019/2020 ponovno prijavili na projekt KULTURNA ŠOLA in bili ponovno, zdaj že tretjič zaporedoma, izbrani na podlagi dela na kulturnem področju. Naziv smo pridobili za obdobje štirih let, in sicer do leta 2024. Tako bomo tudi v letošnjem šolskem letu temu projektu namenili posebno pozornost.

Na šoli bodo učencem ponujene mnoge interesne dejavnosti in izbirni predmeti, kjer si bodo učenci izpopolnjevali svoje znanje. Sodelovali bodo lahko v raznih dejavnostih; plesnem krožku, likovnem krožku, turističnem krožku, v folklorni skupini, ustvarjali igro pri dramskem krožku, se učili recitacij pri recitacijskem krožku, sodelovali v fotografskem krožku… Učenci se bodo skupaj z mentorji predstavili na različnih tekmovanjih in natečajih. Sodelovali bodo na šolskih, območnih, regionalnih in državnih tekmovanjih. Predstavili bodo svoje delo tudi na proslavah in s tem predstavljali šolo tako v domači kot tudi v širši okolici. Že vrsto let učenci dosegajo na teh tekmovanjih in natečajih lepe rezultate in verjamem, da bodo tudi v letošnjem šolskem letu enako uspešni kot doslej.

Interesne dejavnosti in projekti, v katerih so bili učenci do sedaj najbolj uspešni, so naslednji:

 • dramska skupina Veseli sončki
 • dramska skupina Puconski vragci
 • dramska skupina POŠ Mačkovci
 • pevski zbor (otroški in mladinski)
 • recitacijska skupina
 • folklorna skupina
 • fotografska skupina
 • likovna skupina
 • šolski radio
 • projekt Objem
 • šolski časopis
 • projekt Popestrimo šolo
 • projekt Turizmu pomaga lastna glava
 • mednarodno sodelovanje s šolo iz Avstrije

   

Sam naziv nam veliko pomeni in delo na tem področju izpopolnjuje tako mentorje kot tudi učence in zaradi tega bomo v šolskem letu 2023/2024 temu projektu namenili spet posebno pozornost.

Mednarodni tabor Bogastvo narave za danes in jutri

Mednarodni tabor »Bogastvo narave za danes in jutri« organizira OŠ Puconci skupaj z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije s sedežem v M. Soboti, ki je že kar nekaj letna tradicija.

Odvijal se bo po zaključku šolskega leta, zadnji teden v mesecu juniju. Namenjen je učencem od 6. do 9. razreda.

Pod vodstvom različnih mentorjev se na taboru prepletajo vsebine, ki se navezujejo na okolje, zdrav način življenja, energijo, ohranjanje naše dediščine, naravoslovje in tehniko. Pri vsem tem smo več ali manj osredotočeni na domačo pokrajino, našo občino in Krajinski park Goričko.

Poleg naših učencev se ga redno udeležujejo tudi osnovnošolci iz Hrvaške, Madžarske, Avstrije ter drugih osnovnih šol po Sloveniji, kateri imajo tako možnost pridobivati nova znanja in izkušnje, se sprostiti in sklepati nova prijateljstva.

Spletna stran: http://bogastvonarave.splet.arnes.si/

Rastem s knjigo

Je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, ki ga pripravljajo Javna agencija za knjigo RS, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Združenje splošnih knjižnic ob podpori Zavoda RS za šolstvo, Društvo šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvo slovenskih pisateljev v sodelovanju s splošnimi in šolskimi knjižnicami. S projektom skušamo učence motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev in jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

V okviru projekta bodo učenci 7. razreda obiskali Pokrajinsko in študijsko knjižnico v Murski Soboti. Ob obisku bo vsak sedmošolec dobil svoj izvod knjige, ki jo izbere Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Začetek projekta je 2.november. Učenci naše šole bodo obiskali Pokrajinsko in študijsko knjižnico v Murski Soboti 22. in 23. 2. 2024.

Spletna stran: https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/

 

 

Projekt »Šolski EKO vrtovi«

Šolski EKO vrt je sodoben učni pripomoček in čudovita popestritev šolske okolice ter zanimiv učni poligon za otroke – spoznavanje rastlin, pridelkov, vrtnih prebivalcev, procesov v naravi, kot tudi rokovanje z orodjem in zemljo. Zraven šole stojijo EKO učilnica, permakulturni vrt, visoke grede, čutna pot, učilnice na prostem, sadovnjak, njiva in čebelnjak. Tudi podružnični šoli Mačkovci in Bodonci ter vse enote vrtcev gojijo ljubezen do narave na svojih vrtovih. Z novimi znanji želimo našim učencem privzgojiti ljubezen in skrb do narave s pravilnimi pristopi, od semena do pridelka na ekološki način. Z urejenim šolskim vrtom pripomoremo k ozaveščanju učencev, staršev in občanov za varovanje okolja in zdrav način življenja.

V šolskem letu 2023/2024 bomo izvedli naslednje aktivnosti:

 • skozi celo šolsko leto bomo, predvsem v času podaljšanega bivanja, aktivno urejevali in skrbeli za šolski vrt, visoke grede ter cvetlične gredice,
 • aktivno sodelovali s projektom Zdrava šola ter Eko šola,
 • izvedli delavnice ob naravoslovnih dnevih učencev,
 • izvedli popoldansko neformalno srečanje z učenci, starši, starimi starši ter širšo lokalno skupnostjo ob svetovnem dnevu Zemlje, 22. aprila 2024,
 • ozaveščali učence in starše o pomembnosti ekološke pridelave ter lokalne in sezonske hrane,
 • na čutni ravni doživljali bogastvo našega okolja, ozaveščali o pomembnosti ohranjanja zdrave narave.

Spletna stran: solskiekovrt.si

PROJEKTI DRUŠTVA SOBIVANJE

Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj je bilo ustanovljeno z namenom izvajanja splošno koristnih projektov in izobraževanja na področju trajnostnega razvoja. Društvo izvaja projekte na vseh področjih trajnostnega razvoja: okoljskem, socialnem, gospodarskem in kulturnem.

   

V sklopu programa »Šola sobivanja«, ki združuje projekte vseh navedenih področij in celostno obravnava tematiko trajnostnega razvoja, so za leti 2023 in 2024 pripravljeni naslednji projekti:

 • Varno v vrtec in šolo,
 • Spodbujamo prijateljstvo,
 • Ti meni danes, jaz tebi jutri,
 • Živim zdravo,
 • Sobivanje – brezplačna revija za majhne in velike,
 • Pestrost slovenskih voda ali Energetsko znanje za odgovorno

   

Zaključni dogodek projektov – Festival Sobivanja v šolskem letu 2023/24 bo potekal v petek, 17. maja 2024. Tematika posameznih projektov je podrobneje predstavljena tudi v Sobivanju – reviji za majhne in velike. Pri posamezni poglavjih sodelujemo s strokovnjaki, ki pomagajo vsebino približati otrokom in staršem.

   

Dostopnost