Mednarodni projekt Pasavček 2021/2022

Osnovni namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo.

Slogan projekta je Red je vedno pas pripet. Preko raznih dejavnosti se bomo z učenci pogovarjali in učili o varnosti. Vse bo potekalo preko igre, formativnega spremljanja, na konkreten in zanimiv način, kjer bomo pridobili zanimanje otrok.

Nekatere dejavnosti, ki jih bomo izvajali ogled šole, šolskega okoliša in prometnih znakov v okolici šole – opazovalni sprehod in razni pohodi z učenjem varnosti v prometu, učenje in prepoznavanje pomena prometnih znakov, preverjanje in ocenjevanje znanja na temo promet, slikanje na temo promet in križišče, štetje avtomobilov parkiranih na parkirišču pred šolo, prepoznavanje vrste prevoznih sredstev, pisanje pesmi, sestavljanje zgodbic, risanje na temo projekta…

EKO šola kot način življenja

EKO_ZNAKeko_sola
Spletna stran projekta:

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

Cilji eko šole so vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja, učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija), razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov itd.

Projekti ekošole, ki jih bomo izvajali v šolskem letu 2021/2022 so EKO KVIZ, ŠOLSKA VRTILNICA, EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE, NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET!odgovorno ravnanje z rabljenimi oblačili, ALTERMED, MLEKASTIČNO. Izberem domače.

Dejavnosti ekošole, ki jih bomo izvajali v šolskem letu 2021/22 bodo zelena straža, ločevanje odpadkov, recikliranje, dnevi dejavnosti: Reciklaža papirja, Učinkovita raba energije – ogled HE, Lokalna prehrana, Čebele in čebelji pridelki, delavnice povezane z okoljskimi vsebinami, praznovanje Dneva Zemlje, razstave,..

Šolska shema

V šolskem letu 2021/2022 bo OŠ Puconci sodelovala v projektu Šolska shema, ki je ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah.

Podlaga za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023. Strategijo je pripravila medresorska delovna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejel pa jo je minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrico, pristojno za izobraževanje in ministrico, pristojno za zdravje.

V šolski shemi se učencem brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na ‘šolsko sadje in zelenjavo’ ter ‘šolsko mleko’, na ta način je razdeljeno tudi financiranje.

Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije. Okvirna letna vrednost pomoči na učenca za sadje in zelenjavo je 6 EUR, za mleko in mlečne izdelke pa največ 4 EUR.

Spletna stran: https://www.gov.si/teme/solska-shema-sadja-zelenjave-in-mleka/

Tradicionalni slovenski zajtrk

OŠ Puconci bo tudi v šolskem letu 2021/2022 sodelovala v vseslovenskem projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, katerega namen je izboljšati zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. V ospredje se postavlja pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujanje k pravilni in zdravi prehrani. Prav tako se ozavešča pomen živilskopredelovalne industrije. Posebna pozornost se namenja pomenu gibanja in ohranjanja čistega okolja.

Letos bo Tradicionalni slovenski zajtrk v petek, 19. novembra 2021. Na ta dan bomo pripravili dejavnosti v okviru razrednih ur, katerih vsebina bo povezana s cilji
Tradicionalnega slovenskega zajtrka.

Spletna stran: https://www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-slovenski-zajtrk/

Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo

This image has an empty alt attribute; its file name is logo.jpgOrganizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) je leta 1995 svečano sprejela Deklaracijo o načelih strpnosti z namenom, da države članice sprejmejo »vse pozitivne ukrepe, ki so potrebni za spodbujanje strpnosti v naših družbah, ker strpnost ni samo cenjeno načelo, ampak je tudi nujnost za mir ter
ekonomski in socialni napredek vseh ljudi«.

V tej deklaraciji je UNESCO 16. november razglasil za mednarodni dan strpnost.

Naša šola bo tudi v letošnjem šolskem letu sodelovala v projektu Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo, ki ga izvaja Izobraževalni center Eksena. Tema projekta v šolskem letu 2021/2022 je: Z drugimi ravnaj tako, kot si želiš, da bi drugi ravnali s tabo.

Namen projekt je ozaveščanje učencev o različnih oblikah nestrpnosti ter spodbujanje strpnosti, medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja.

Z učenci bomo v okviru projekta izvedli delavnice v podaljšanem bivanju na centralni in podružničnih šolah, v katerih se bomo pogovarjali o letošnji temi ter likovno in pisno ustvarjali na temo letošnjega leta. Nastala dela bomo razstavili, z njimi pa bomo sodelovali tudi na natečaju.

Spletna stran: http://www.eksena.si/projekti/mi-smo-za-strpnost/mednarodni-dan-strpnosti-v-vrtcih-ter-osnovnih-srednjih-solah/

 

Mednarodni projekt Erasmus+ KA229

Projekt ima naslov TAG – Mesto iger. Partnerske šole v projektu so: šola iz Španije, Grčije, dve šoli iz Turčije, OŠ Puconci in koordinirajoča šola iz Nemčije. Projekt je potrjen za obdobje od septembra 2019 do avgusta 2021, ki pa je v decembru 2021
zaradi epidemičnih razmer podaljšan do avgusta 2022.

Načrt mednarodnih izmenjav v šolskem letu 2021/2022 je naslednji: februarja 2022 je gostiteljica šola iz Španije,
marca 2022 šola iz Turčije, aprila OŠ Puconci in maja 2022 šola iz Grčije.

Skupno število udeležencev v projektu znaša 1350, starost vključenih otrok in učencev pa od 5 do 10 let. Tri temeljna področja, ki jih bomo z metodo igre obravnavali so pismenost, matematika in naravoslovje.

Cilj projekta je prenos pridobljenega znanja v projektu v življenje posameznika ter poiskati ustrezno igro iz nabora, ki posameznika vodi do znanja. Dejstvo je, da igra spodbuja otrokovo motivacijo za učenje ter da so otroci sposobni prenesti naučeno znanje v svoje življenje.

 

Spletna stran: http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-2/strateska-partnerstva-na-podrocju-solskega-izobrazevanja/

Kulturna šola

Naziv Kulturna šola smo pridobili za obdobje štirih let, in sicer do leta 2024. Tako bomo tudi v letošnjem šolskem letu temu projektu namenili posebno pozornost. Na
šoli bodo učencem ponujene mnoge interesne dejavnosti in izbirni predmeti, kjer si bodo učenci izpopolnjevali svoje znanje. Sodelovali bodo lahko v raznih dejavnostih; plesnem krožku, likovnem krožku, turističnem krožku, v folklorni skupini, ustvarjali igro pri dramskem krožku, se učili recitacij pri recitacijskem krožku, sodelovali v fotografskem krožku…

Učenci se bodo skupaj z mentorji predstavili na različnih tekmovanjih in natečajih. Sodelovali bodo na šolskih, območnih, regionalnih in državnih tekmovanjih. Predstavili bodo svoje delo tudi na proslavah in s tem predstavljali šolo tako v domači kot tudi v širši okolici. Že vrsto let učenci dosegajo na teh tekmovanjih in natečajih lepe rezultate in verjamemo, da bodo tudi v letošnjem šolskem letu enako uspešni kot doslej.

Slovenska mreža zdravih šol

7. aprila je bil SVETOVNI DAN ZDRAVJA, ki letos poteka pod geslom “Naš planet, naše zdravje”.

Svetovna zdravstvena organizacija na ta dan posveča posebno pozornost ukrepom za ohranjanje zdravja ljudi in okolja v katerem živimo. Torej je sedaj primeren čas za začetek naše gibalne akcije Zgeni.se v pomladVeč o akciji lahko najdete v letaku

Naj bo vsak naš dan – dan zdravja, zato pojdimo na svež zrak, v naravo, bodimo telesno aktivni, pojejmo zdrav obrok, zaupajmo svoje težave nekomu, ki mu zaupamo, najdimo čas za počitek in kvaliteten spanec…


Evropski projekt mreže Zdravih šol bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2021/2022.

V okviru projekta Zdrave šole se zdravje pojmuje celostno, kar pomeni, da se enakovredno posvečamo telesnemu, duševnemu, socialnemu in okoljskemu zdravju.

Namen Zdrave šole je v prvi vrsti vplivati na zdrav način življenja vseh udeleženih, in sicer učencev, zaposlenih na šoli, staršev in starih staršev. Že sedmo leto dopolnjujemo oz. nadgrajujemo temo duševnega zdravja, predvsem v programih Izboljšanje duševnega zdravja in To sem jaz. Temu primerno so izbrane tudi naše dejavnosti. K omenjeni temi pa bomo dodali še dejavnosti s področja prehrane in gibanja.

V izvajanju dejavnosti se povezujemo z drugimi projekti na šoli, interesnimi dejavnostmi, se navezujemo na upoštevanje hišnega reda, vzgojnega načrta in pravil šole.

Prav tako sodelujemo z lokalno skupnostjo in s šolsko zdravstveno službo. S pomenom zdravega življenjskega sloga želimo ozavestiti vse udeležence, hkrati pa je naš cilj, da bi se v načrtovane dejavnosti vključevalo čim večje število učencev, zaposlenih, staršev, starih staršev in ostalih.

Želimo si, da bi skrb za zdravje postala naš skupen cilj, zato bomo tudi v prihodnje delovali v smeri razvijanja dobrih medsebojnih odnosov ter izboljševali sodelovanje med šolo, domom in skupnostjo.

Spletna stran: https://www.nijz.si/sl/slovenska-mreza-zdravih-sol

 


Dostopnost