ŠOLSKA PREHRANA

 

JEDILNIK

 

Spoštovani starši!

Tudi v šolskem letu 2020/21 v šoli za učence nudimo obroke, in sicer:

 • MALICO,
 • KOSILO in
 • POPOLDANSKO MALICO PO 15. URI – za učence od 1. do 5. razreda, ki so v podaljšanem bivanju

Cene šolske prehrane:

Prehrano vodimo s pomočjo e-Asistenta (modul prehrana), tako da vas prijazno naprošamo, da vse morebitne spremembe pravočasno javljate v tajništvo oz. razredniku.

Starši oz. naročnik lahko naročila šolske prehrane:

 • TRAJNO PREKLIČE tako, da na obrazcu PREKLIC PRIJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO datumsko navede, kdaj se trajno odjavi prehrana. Obrazec učenec odda v tajništvu.
 • ZAČASNO ODJAVI za naslednji dan oz. dneve tako, da:
  • pokliče v tajništvo na telefonsko številko 02/ 545 96 00 med 7.00 in 8.00 uro,
  • pošlje odjavo preko spletnega obrazca ODJAVA PREHRANE (nepopolnih odjav iz katerih niso razvidni vsi podatki, ne bomo upoštevali).

Posamezni obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8.00 ure.

Prepozno odpovedani obroki ali sploh ne odpovedani se ne odštevajo oz. ne subvencionirajo in jih mora naročnik plačati v polni ceni. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

Posamezne obroke za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi vodja dejavnosti na šoli ali razrednik.

Odjava velja z naslednjim dnem po prejemu odjave.

 

Za dietno prehrano se upošteva samo zdravniško potrdilo. Starši na spletni strani šole najdete obrazec Vloga za zagotovitev dietne prehrane. Obvezna priloga obrazca je zdravniško potrdilo. Iz potrdila mora biti razvidna vrsta diete s konkretno navedbo živil oz. sestavin, ki jih učenec ne sme uživati ter časovno obdobje trajanje diete. Potrdilo naj bo izdano na obrazcu Potrdilo o medicinsko inducirani dieti za otroka, skupaj s Katalogom medicinsko induciranih diet. Vlogo skupaj s potrdilom oddajte razredniku oz. vodji šolske prehrane.

 

Vodja šolske prehrane je učiteljica Sonja Franko, ki je tudi vodja skupine za sestavo jedilnikov. V skupini so še vzgojiteljica iz vrtca in dva predstavnika kuharskega osebja.

 

Subvencionirani obroki – malica in kosilo

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

 • Subvencija v višini cene malice pripada učencem: pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji povezane osebe, ne presega 563,60 €.
 • Subvencija v višini cene kosila pripada učencem: pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji povezane osebe, ne presega 382,82 €.

SKUPINA ZA PREHRANO

Na predlog ravnatelja je imenovana skupina za prehrano, ki jo sestavljajo:

 • Sonja Franko (vodja šolske prehrane)
 • Milan Časar
 • Liljana Gomboc
 • Jernej Štefanec

Skupina za prehrano se vsako šolsko leto znova potrdi.

Naloge skupine za prehrano so:

 • sestava jedilnikov,
 • obravnava predlogov in pripomb učencev oz. staršev,
 • opravlja druge naloge.
(Skupno 17.758 obiskov, današnjih obiskov 1)